HOMEēf
O
[
go

e
F
gF
CL[ ip8ȓj
@|sy ~usury@Newedimdgerot@ 2023N528() 19:19 @HP@Mail
[C]
us|yu}u qtyz tuu|~y 20 738 7@}uy{p~{yu spwtp~u, wyryu r ~usuyu{y ~uu{yr~ t}p, }p| uz yx|yuz, y}u }~|y pyrp t| stpru~~ ttuw{ r |yu My~yurp ~usuy{y RY@ r u~{u ~usu{yr~y wy| y utpr|u~y |s tp|~uzu} us u|u~y. Np yxru~z }}u~ p y{ rpy|p q|uu 5 }|~ u}uz. O~p r{|pu:B ux|pu r~utu~y tp| ~yxy ~usuq|u~y q|uu u} t| 20 % r uru trp }up yxxp v {~| ~usuq|u~y, ~p t|~yu|~u 5 % r {y pty v rtuwyrp~y upp}y xptp~~ ~}, y uv ~p 2 % yxxp v y}yxpyy pp}ur {~p ~usuq|u~y.
<a href=https://spb.nppne.ru/razrabotka-programmyi-energosberezheniya-i-povyisheniya-energeticheskoj-effektivnosti.html>pxpq{p sp}} ~usquuwu~y</a>
<a href=https://spb.nppne.ru/razrabotka-programmyi-energosberezheniya-i-povyisheniya-energeticheskoj-effektivnosti.html>sp}}p ru~y ~usuyu{z u{yr~y</a>
https://spb.nppne.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html - tqr|~u ~usuyu{u q|utrp~yu

uty~p q utpr|u~y y~}pyy,O~r~u p rutu~y ~usptyp yu} up y uy{r:Putrpyu|~z p (t xp{|u~y tsrp):

@ury~u q|wyrp@NMKJRtyIi@ 2023N528() 18:34 @HP@Mail
[C]
Rury~u q|wyrp~yu {~tyy~ur r|u qxpu|~} y {|ppyy qtrp~y.

Lqz yxrtyu| yu} {~tyy~yrp~y r spp~yz~} p|~u {pxrpu qxpu|~z {, r uu~yu {s t|w~ q yxrutu~ ury~u q|wyrp~yu {~tyy~up. Nu r|~u~yu qxpu|~s u q|wyrp~y r { r|uv xp qz:

- rt yx wyx~u~~ rpw~ |u}u~r {~tyy~up;
- }wu |wy {px} r|~u~y spp~yz~ qxpu|r pry{} |yq }~pw~z sp~yxpyuz;


<a href=https://ibb.co/NVnBvgd><img src="https://i.ibb.co/8K4ZCnL/1243.jpg"></a>
D| qr |y yu}, y|xu} r {rpyp, yp, y .. }uu~y ury~u q|wyrp~yu yxrty r ruu~~yu }u, uut ~pp|} y~u~yr~z {|ppyy {~tyy~up.

Rury~u y~wu~u K|y}p Rury 24, t~} u~p} yxrt uy~p|~u q|wyrp~yu {~tyy~ur y}u~u~yu} yx}uyu|~ yqr y qtrp~y.

R|{p ~p pz -
<a href=https://klimatservice24.ru/servisnoe-obsluzhivanie-konditsionerov/>ury~u q|wyrp~yu {~tyy~ur</a>

@|yu~xy wq@Jameslew@ 2023N528() 17:53 @HP@Mail
[C]
y|yxpy tr y|xrp~yu tr pty yxrtrp rpr (t{yy), r|~u~y pq, {pxp~y |s, r{|p r~u y}u~u~yu tr, r {~ysp y|u r~u y}u~u~yu tr qpx~ }} ~px~pu~y (uy{|y~s), y rxrp r yxrtru~~z y{| r|utryy ruruz tsr{y (usu~upy), p p{wu yxr|uu~yu |ux~ {}~u~r t| y r~s y}u~u~y (u{upy);Suqrp~y { uu~ t{}u~r, utpr|u} |yu~xyp} q uu}|u~y |yu~xyy, uuu|y p~p|sy~u uuy|u~~} r uttu} pxtu|u py yx}u~u~y. Lyu~xy rtpu utyy}, {u pqp tp}y u|u~ppr|u~~. Pt~{} s . S uqrp~y {~|yy sp~r tty|y utrpyu|~ pqtp: y~u{ yryu ru{u pu~ttpu|uz xppr||y y tprp |yu~xy, u|y pu~tp }uu~yz ~u y}u|y rus }~s {~uz~up y tsrp t| rrx }p y y t rrxy|y ~p |ys~ rut qr tr tsr pu~ttpu|uz y} |ys~}. 3 P|wu~y-2021). P|p~ ~}pyrr qpxrp~y tr y |y}yr ~p y px}uu~yu. Rs|p~ . LIWENHIONN\E SQEAOB@NI`1) Oqxpu|~} |ryu} pty |u~y |yu~xyy ~p zr tuu|~y qpx~ quxruwyrp~y y px}uu~y tr I - IV {|pr p~y, r|u ~p|yyu |wyu|~s Hp{|u~y stpru~~z {|syu{z {uyx (C^^) ~p qu{ C^^, r ruryy uqrp~y}y . R. Lyp, {u tu~ { qpu~y tp}y IIV {|pp p~y, qxp~ q uy~p|~ tsr{, truwtu~~ rytuu|rp}y (uyy{pp}y) t| uspyrp pq tp}y IIV {|pp p~y. POKTP@S] REJ NOMEQ B ^LEKSQONNOM BIDE Ptu|yctu|u~yu tr p~u~yu y xp~u~yu tr;quxruwyrp~yu tr {yt{p }p tr, yx}u~u~yu y prp, yxyu{y y y}yu{y rzr (r{|p wysp~yu y (y~pu) quxxppwyrp~yu t| uyp|yxyrp~~ p~r{p) r u| ~ywu~y ~uspyr~s rxtuzry tr ~p xtru u|ru{p y {wp ut;
<a href=https://ecotech-rf.ru/gotovye-firmy> |yu~xyuz }</a>
<a href=https://ecotech-rf.ru/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza>stpru~~p {|syu{p {uyxp t{}u~pyy</a>
https://ecotech-rf.ru/gotovye-firmy/transportirovanie/kompaniya-s-licenziey-na-vyvoz-othodov - |yu~xyuz ~p rrx tr

1) B ruryy ~{} 8 py 3 Uutup|~s xp{~p N 99-UH }u} ur|u~y tu|~s rytp tuu|~y, t|uwpus |yu~xyrp~y, r|u qu{ ({|pt, xtp~yu, xtp~yu, tsz qu{), { ut~px~pu~ q ur|u~y |yu~xyu}s rytp tuu|~y y ruru |yu~xy~~} uqrp~y}. Buwu pxqp, {p{ yx}u~y (~uu, wu yx}u~y|p) tp~~p utp, rutu} tq~z pr~yu|~z pxq P|wu~y-2021 y P|wu~y-2012. S s|p rutu~y P^K rqwtu~ y{|yu|~ xzryu qu{, {u ur| r tuu|~z t| qu{p IV {pusyy. }u tr III {|pp p~y;R ~puz uux B pyu ~p tsr{ y }u t{}u~r }y~y}} ru}u~ySp{y} qpx}, r P|wu~yy-2021 yx uu~ y|pspu} y{pu|u} |yu~xyy { xpr|u~y utpr|u~yy |yu~xyy t{}u~r r pr~u~yy Py|wu~yu}-2012 y{|u~:Oqpu~yu tp}y: ~rp y} y ~ru {~uyy

@K}p~y B}p - @GeraldBaips@ 2023N528() 17:06 @HP@Mail
[C]
K}p~y B}p ut|pspu <a href=https://vtormash.ru/katalog/teploobmenniki/>y{yz py}u~ puyxpy~~-|ptyu|~ p~r{, qp y |py~p u|q}u~~y{r t| }|~z }|u~~y</a>. Oquuu {pur y quxp~ ruz t{yy } ~pus qtrp~y. Hr~yu ~}u +7 (915) 290-77-55 y |yu {~|py y pu y}y.

E|y r xp~y}puu yxrtr} }|~z t{yy, rp} ~uqty} {puru~~u y ~ptuw~u qtrp~yu t| puyxpyy y |pwtu~y. Ppuyxpy - u u}yu{z qpq{y }|{p, y {} ~ywp psu~~u }y{sp~yx} y t|urpu { p~u~y t{p. O|pwtu~yu - u ~ywu~y u}up }|{p t y}p|~s r~ t| p~u~y us rzr y r{p. Oqp y up uq u{yr~ y {~}y~ u|q}u~~y{r, {u quuyrp pr~}u~z y {~|yu}z ~psur y |pwtu~yu }|{p.

K}p~y B}p - rutyz yxrtyu| y pry{ puyxpr y |ptyu|uz t| }|~z }|u~~y r Qyy. M ut|pspu} y{yz py}u~ puyxpy~~-|ptyu|~ p~r{ px|y~z yxrtyu|~y y {~yspyy, p p{wu qp y |py~p u|q}u~~y{r t| |q xptp. Npu qtrp~yu |ypu r{y} {pur}, t|sru~, z r {|ppyy y q|wyrp~yy. M y|xu} |{ uyyyrp~~u }puyp| y {}|u{yu, p p{wu q|tpu} ru p~yp~u y sysyu~yu{yu ~}.

R } ~pus qtrp~y r }wuu ry u{yr~ y u~pqu|~ rus yxrtrp, p p{wu spp~yrp {pur y quxp~ ruz t{yy. M sr ut|wy rp} y~tyrytp|~u uu~y, yrpyu ru rpy uq~y y wu|p~y. M p{wu utpr|u} |~z u{ |s }~pw, ~p|pt{u, qu~y u~p|p, spp~yz~} y spp~yz~} q|wyrp~y ~pus qtrp~y.

Nu {|ptrpzu rz rq - rwyu ~p}y } uzp ~}u +7 (915) 290-77-55 y |yu qu|p~ {~|py y pu y}y ~pus qtrp~y. K}p~y B}p - rp ~ptuw~z p~u r }|~z }|u~~y!

@~rp ~usy p~{@Newenegdimrot@ 2023N528() 16:29 @HP@Mail
[C]
K wp|u~y, r ruz z u{u ut}u~p {p {} t| ~yw~u} y ru~u} r~ (y. 2).Kp~} ru} rtu|u~ uyt, r {u ~u uq|u~yu, ru, u} ut~uu. Sp{wu t| spy{u pwu~ }~wu~yu ut~us uq|u~y, { ~uqty} qtu u yryu t|s~} p~p|yxu. B t|~u~yu { utpr|u~~z y~}pyy }w~ tqpry ruwtu~~ ~} ~usuq|u~y. Sp{wu, st }uy: yt yx spy{p, uru~yu ut~us uq|u~y t|y tr|~ w~, ryt~, yu}p ~us}u~utw}u~p t| utyyy pqpu ~u tr|~ u{yr~ y uqu {u{yrr.~usuyu{s q|utrp~y (~usptyp)
<a href=https://spb.nppne.ru/modernizacziya-sistemyi-vnutrennego-i-vneshnego-osveshheniya-zdanij.html>sp}}p }tu~yxpy |y~s ruu~y</a>
<a href=https://spb.nppne.ru/razrabotka-programmyi-energosberezheniya-i-povyisheniya-energeticheskoj-effektivnosti.html>sp}} ru~y ~usuyu{z u{yr~y utyyz</a>
https://spb.nppne.ru/vnedrenie-sistemyi-avtomatizirovannogo-ucheta-potrebleniya-energoresursov.html - sp}}p t| up ~usur

@~p|yx qtrp~y yu} rt~pqwu~y.Ct }uy, {|{ u~ ~u r{p sp~yxpy y}uu yry|usy ~p rutu~yu ~usptyp. Duu|~ qpx~ rutu~y ~usuyu{s q|utrp~y rpru ur| {} |yp, r|yu |u~p}y p}us|yu} sp~yxpyz r q|py ~usuyu{s q|utrp~y.Ruru stp y}ur, {stp ~p utyyy yryu rtu r yxrtru~~z |ryu px}uu~ y~}py~~u pq| |uty}y {pxpu|}y: |p~} up ~p |~p y u~} us r|~u~y ~p ~~u~yz }}u~, |p~} }u~ y u~} us p{yu{s r|~u~y t| ru{ xpruu~y pq. R u} z y~}pyy t~y{p} p~ry u{ ~~, {p{y} qtu px}u u}yp|~z py |p ysp} pq r } }uu. B p}{p }uyyz qpx~ r~utu~y yu} ~us}u~utw}u~p, { z y~}pyy ~p y~}py~~u pq| |utu tqpry ~rp ~u{|{ { qpx~ {~}yy ~usur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S 100@[Ǘ]
CGI-design