HOMEēf
@}~pw yu} u@Newenegdimrot@ 2023N130() 5:59 @HP@Mail
[C]
Truu~rrp~yu wy| r{|pu:Oruru~~y pty tr pry p~y{r p}us|yu} sp~yxpyz y ~usptyr yxxp xp{p| rutu~~z pq, { wp|u~y, ~u ut}u~. ^ r|u ~r~} ~utp{} uruz yu}.^~usquuwu~yu r Qyy
<a href=https://spb.nppne.ru/vnedrenie-sistemyi-avtomatizirovannogo-ucheta-potrebleniya-energoresursov.html>pr}pyxyrp~~p yu}p {}}uu{s up |u{~usyy p{</a>
<a href=https://spb.nppne.ru/>ru~yu ~usuyu{z u{yr~y</a>
https://spb.nppne.ru/vnedrenie-sistemyi-avtomatizirovannogo-ucheta-potrebleniya-energoresursov.html - yu}p up |u{~usyy p{

pty u utr qtwur px|y~ r~uz 9 467 3Bus 309 958 100P|p~ rxpy}tuzry p~y{r uruz yu} rutu~y qxpu|~s ~usuyu{s q|utrp~y

@t{}u~ QRP@Alonzodup@ 2023N130() 4:52 @HP@Mail
[C]
Aux |yu~xyy URA xpupu yy~ |utyu pq:4. Su|u~ uu{yrp. Qpxuu~yu ~u y}uu {p tuzry. B uru y stp qt rus r~u|p~ru ru{y. Pru{y |p~ru ~p~ xpu} yuu~y 3- |u~us uytp. Pru tr|~ {rp|yy{py uyp|yr, ~p|yyu qtrp~y y ROOAQ@HNO, uyy{p, |yu~xyy t| PO, tsr pu~tu, p~u, pr{u y~ |s.Rs|pyu uqu, qtu ~py~p~yu |p~yu yxrty pq |yq p |sy, {u qt quyy~~ alias y|y rxp~ t} { stpru~~z pz~u:
<a href=https://77fsb.ru/zashchita-gostayny/rsp> Quwy}~-u{u~u tpxtu|u~yu</a>
<a href=https://77fsb.ru/zashchita-gostayny/rsp/rsp-na-predpriyatii> urz tu| quxp~y</a>
https://77fsb.ru/zashchita-gostayny - |yu~xy ~p xpy rutu~yz, pr|y stpru~~ pz~

K p{z pz~u ~ |utyu ru:Tpyu r stpru~~ xp{{p qpx~ q|wyrp~y u{u~, uyp|~ qu{r.|py s|y~;

@xtp~yu y p~u~yu@Sferarot@ 2023N130() 3:01 @HP@Mail
[C]
19 q) y}up~yu} 2); 5 |T~u~ y y}yxyrp~ {y p~u~y t{}u~r436, ~ |u t|y us uu~yu} ^K }y~y}} ~p{p~~u 5 |u } r|~u~y pq~y{p
<a href=https://sferar.ru/materials/istoriya-arkhivnogo-khraneniya-dokumentov/>Iy pyr~s p~u~y t{}u~r </a>
<a href=https://sferar.ru/materials/khranenie-pervichnykh-dokumentov/>p~u~yu ury~ t{}u~r</a>
https://sferar.ru/materials/skolko-khranitsya-kassovaya-dokumentatsiya-v-arkhivakh-organizatsiy/ - R{ p~u~y {prz t{}u~pyy

@ Puuu~ 2010 sPyrur, rpwpu}u ypu|y!C|pr~p y{ }|u~p ~ p tuwp~y r ysp{} yxtp~yy Puu~ 2019 s., {p{z q|y{rp~ r}uu I~{yuz qpx~ us y}u~u~y y y{pxp}y ~yu|~z y ruwtu~yy (BNIID@D, M., 2020). Tzr pxtu|r ~rs Puu~ qpx~ pr~u~y utty} {pu|{p yx}u~y|p

@}qy|~u ~ywu~@Sferarot@ 2023N130() 1:33 @HP@Mail
[C]
t| t|yu|~ {}p~tyr{ y t| pq~y{r wu|}y, rut~}y y p~}y |ry}y tp (Puwtu s, {p{ t{}u~, t|uwpyu p~u~y, uutp r {pxu~~z pyr, ~y ~pt r pyru utyy, {u ty ut qp~{rp.R}. {}}u~pyy { pu 18 ~pus Uutup|~s xp{~p
<a href=https://sferar.ru/skanirovanie-dokumentov/>|sy {p~yrp~y t{}u~r r }{ru</a>
<a href=https://sferar.ru/materials/pereplet-dokumentov/>uu|u qsp|u{y t{}u~r</a>
https://sferar.ru/materials/unichtozhenie-dokumentov-mobilnym-shrederom/ - }qy|~z utu }{rp xp{pxp

Py}u {r p~u~y t{}u~r qpx~ sp~yxpyy y ~}yrp~y tp Bpw~u yx}u~u~y {r p~u~y t{}u~r ~{yy p~ tp } pxy|y r Spq|yu 1319 q) y B p}z }|yr{u xps|r{p py pwpu rxpy}rx xpr|u~y utpr|u~yy rutu~yz tr} pwu y {yz p}y rutu~yz ( }u RSD-Q). Hps|r{ tu|p r ~}u~{|pu tu| sp~yxpyy }wu s~uxty }|yrp~ p{y} qpx}: Hpr|u~y pq~y{r trz tuu|~y y {yy rtp~~ rutu~yz }u RSD-Q

@Itu u{r r y}{@BitlyTyncToicy@ 2023N130() 1:16 @Mail
[C]
Dqs t~, tx!
Put|psp r|u{pu|~z ruqu: http://hram-na-planernoy.ru - p} r y}{p. Qpx}uu urp~yu r y}{p. I uu {uu~yu r y}{p.
Py| ruqpzp <a href=http://hram-na-planernoy.ru> u{r r y}{p. K~u~ ru~p~yu r y}{p. I ~p{~u {uu~yu r y}{p</a>.
Bu} ~p} tpy r I~u~uu.
Gw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S 100@[Ǘ]
CGI-design