HOMEēf
@|yu~xy QPN@Jameslew@ 2022N524() 12:49 @HP@Mail
[C]
Bw{pD@LEE(R 1 I_L` 2021)- yry|usy qru~~y w y~u xp{~~u ~pp| y|xrp~y, pty ur|u~y |yu~xyu}z tuu|~y }uu~yz, xtp~yz, wu~yz y y~ qu{r (@{ pru qru~~y xtp~yz, u~yz, wu~yz (r } y|u qu{r px}uu~y tr) y }uu~yz; Dsr pu~t t| }uu~y, xtp~y, u~y, wu~y (r {~ysp y|u qu{ px}uu~y tr); Qpxuu~yu t| yu|r; D{}u~ rrtp r {|ppy);Lyu~xyy t| tuu|~z qpx~ quxruwyrp~y y px}uu~y tr I - IV {|pr p~y, |u~~u uwtu 01.07.2021 s., p~ ru p{ t 01.01.2021 s. uux 20.07.2021). Ptq~uu ~yu|~z yx}u~u~y, ut}u~~ tp~~} Uutup|~} xp{~}, }.: Pr I.O. B ruryy p~r|u~yu} Ppryu|rp QU 03 {q 2021 s. 1 . <>] goo.gl/GA7a2G
<a href=https://ecotech-rf.ru/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza/ekologicheskaya-ekspertiza-obektov-razmeshcheniya-othodov>s ~p |ys~</a>
<a href=https://ecotech-rf.ru/licenzirovanie/licenziya-na-obrashchenie-s-othodami>|yu~xy yt~ptxp</a>
https://ecotech-rf.ru/gotovye-firmy/pererabotka/gotovye-firmy-s-licenziey-na-utilizaciyu/ooo-s-licenziey-na-utilizaciyu-tbo - |yu~xyuz y|yxpyy q

Ry{ qpxrpu|~s uwtu~y, tsryrus uyp|yr qpx~ qpu~y tp}y. 1 Uutup|~s xp{~p uux 24.06.1998 89-UH O~yu|~z tp yxrtrp y uq|u~y (tp|uu Uutup|~z xp{~ 89-UH)?Puuu~ tr { |yu~xyrp~yqu~~z p~ ~p~uu~~}y x~prpu|~}y x~p{p}y;1. utp{yy). ^ rxp~ u}, {uyxp t{}u~r ~p{p~~u tpy xpr|u~y ~p |u~yu R^H rty {| ryy pt}y~ypyr~s us|p}u~p, .u. D{}u~ ~uqty}u pty |u~y |yu~xyy t| t 1-4 {|pp p~yDuu|~ qpu~y tp}y V {|pp p~y Duu|~ qpx~ qpu~y tp}y V {|pp p~y -

@Xp~z yyp Ny@novGorodsEd@ 2022N524() 12:44 @HP@Mail
[C]
Xp~z yypyu{yz {pqy~u r Nyw~u} Nrstu utpr|u uy~p|~ yypyu{ } y {~|pyy rp} tuq~-}utyy~{z {uyx. Ruyp|y }utyy~{y} y ytyu{y} qpxrp~yu} }spu pry yyu{y}y q|u}p}y y ~p|pty |~u~~ wyx~. Np pzu https://jur24.ru (<a href=https://jur24.ru/psihiatricheskaya_pomosh_pozhilym>|sy p~z yyp t| wy|</a> ) }w~ x~p{}y uu~u} |s y pry xpr{ t| |u~y {~|pyy.

Xp~z yyp utpr|u ytyu{yu |sy, rxp~~u }utyy~{y} pr}:

- rty tuq~-yypyu{yu {uyx y sry ~uqty}u t| tu|p }puyp|;
- p~p|yxyu }utyy~{ t{}u~py;
- {~|yu rp} tuq~-}utyy~{z {uyx;
- }spu r pr|u~yy tppzr, wp|q y tsy t{}u~r, {u {pp tuq~-yypyu{z {uyx.

Bp-yyp p{wu {~|yu px|y~} qr} rp} yyu{s pp{up, {u {pp ~u~yz, pq, |y~ q|u}. Ruyp|y }spu pry |y~~}y {yxyp}y, uuwy p q|yx{s u|ru{p, ~pzy yxrp~yu, rzy yx ty{}~s }y~p|~s ~y.

Puy}urp qpu~y { p~} yyp r Nyw~u} Nrstu:

- } {pxrpu ~z uyp|y }utyy~{y} y ytyu{y} qpxrp~yu};
- y~tyrytp|~z tt { {pwt} {|yu~;
- p~u~yu yrp~y y {~ytu~yp|~ |u~~z y~}pyy;
- uy~p|~p yypyu{p } r yt|u~yy px|y~ {yxy~ ypyz, rxp~~ pxrt}, uuz q|yx{s u|ru{p, t~}y ~p pqu;
- rutu~yu tuq~-yypyu{z {uyx, tsr{p }puyp|r y p~p|yx t{}u~pyy t| tp.

Hp {~|pyuz qppzu ~}u +7 (913) 532-89-83. Xp~z {pqy~u ~pty r Nyw~u} Nrstu ptu |. Bp~uurp, t. 127.

@Hppy t| sxr@DinAvtoSpedO@ 2022N524() 12:44 @HP@Mail
[C]
K}p~y DINAVTO.RU up|yxu {puru~~u xppy t| sxr y |us{r pr}qy|uz px~ }p{ y }tu|uz. Ix~pp|~ {}p~y xp~y}p|p sxuurx{p}y, } xp{px ~ptuw~ xppuz y {}|u{y p| yyu~} xptp~yu}. Np qru~~z pru}~~z qpxu q| { }pspxy~ prxppuz qz tpr{z xp 1 tu~, q r|ptu| pr}qy|uz }s|y q p~y |}{ y xp}u~y yx~yr tup|. Suu xtu }w~ yquy ru ~uqty}u t| |us{r y sxr y~}p{ rst~z y}y

Np pzu https://dinavto.ru/ (<a href=https://dinavto.ru/katalogi-nalichiya/masla-i-texnicheskie-zhidkosti/smazki>}px{p oil right {y ~|pz~</a> ) utpr|u~ {pp|s p{p|~}y xyy}y, y }w~ xp{pxp qux ~pu~{y r |y~} {pqy~uu. Htu }w~ tqp rpw~u x|, tup|y, tru utrp y pt~u }puyp|, ~uqty}u t| ypr~s ~{y~yrp~y p~~s utrp. Rt~y{y {}p~yy }sp tq} prxppuz, t| xp{pxp tp~ qpy {pxp~~} ~p pzu ~}u y|y pry xpr{.

D| tqrp {pu|uz xyyy pxtu|u~ ~p {pusyy, xr|u quu rqp ~w~ tup|. Hppy }w~ ~pzy {t, qu~t y ~py}u~rp~y. D| {pwts rpp y|pspu yp~yu, stu {pxp~ ru rpw~u u~yu{yu pp{uyy{y. E|y ~u ~p|y ~w~z rp, rustp }w~ qpy { t~y{p} }pspxy~p, {u y} xp{px u|u~.

Eu t~ rpw~u uy}ur DINAVTO.RU qp tpr{p. Mp|p, }px~u }puyp|, y|, {|t{y tpr|u} ~p |utyz tu~ |u }|u~y xp{pxp, tpr{p tsy xppuz }wu uqrp q|u ru}u~y r xpryy}y ~p|yy t{yy pry{r. Dpr|u} xppy ~p V~tpz, Muutu, Qu~, p p{wu pr}qy|y tsy }p{. Qup|yxu} prxppy ruu~~ yxrtyu|uz spp~yuz {purp.

@Eq r ru t, @Evgenynty@ 2022N524() 12:01 @HP@Mail
[C]
Dqs ru}u~y { tp} y stp
Npp y}p utpr|u y~y} |sy, |yu u|{y qup}y, s|u y{y, q~p ~{p, p~p|, |uqy~{y, ru ~p ~pu} pzu.
Npp pz - https://lyapota.pro/

Hpty y ty |~z !!!

@u{yrp~yu p{@Newenegdimrot@ 2022N524() 11:53 @HP@Mail
[C]
Ruzp r }yu t~p{ q|u r~y}p~y tu|u pxpq{u y yxrtr p|u~pyr~s |yrp. Ot~y} yx rytr p|u~pyr~s |yrp r| |yr~u u||u. I |p yx turu~ tr y tr u|{s xzrp: q|{p, p, p|{p, |}p, {wyp y .t. Bpw~ p{s |yrp q|p u|r~ qpx~ pr~u~y trp}y pxru uz, ru|yyrp KPD {u|~, {|syu{y yu |yr, }u~uu truwu~~u p}r|p}u~u~y. M~syu p~ xp~ yxrtr} |yr~ u||u: r RY@ pqpu q|uu 60 {}p~yz, yxrty {| 680 . ~~ r st, Kypz |p~yu { 2020 st y~ 50 }|~ ~~ uwust~, Bu|y{qyp~y |u 2010 st yxru|p q|yx 600 . ~~ u||u. Eruz{yz }p{p |yr~ sp~| pu t| 20% r st. B Qyy u|{xzru~~u t utrp ~uruqrp~. M~s ~p{|u~y |} pr|u |u st 80-100 }|~ ~~, pu rus y t wysp |yq y|x |y r wyr~rtru, q ty|{y pxru r {puru y{}{y. Su} ~u }u~uu, qpx~ tp~~} pyy{y, r Qyy ~pq|tpu }~syu ru|yy~p r q|py yxrtrp |yr~ u||u, |pqp y~}yrp~~ ~pu|u~y y {rtyu|uz utyyz rx}w~ u||u uru q} tp~~z p|y. Ip~yu uruz{y p~ {pxrpu, {z ~r~} y}|} r pxryyy p|u~pyr~z ~usuy{y r|u stpru~~p ttuw{p. B ~puz p~u ~{ qy|yrp }yu yxxp u ~xypx}p p~ utyyz. A|uu s, yu~py }|u~~y ~p yt~u |yr, ~yx{yu u~ t| spx y s| ~u y}|y pxryyu yxrtrp u||u.S^Q ru 10 }|~ q. r st 9 931 3Bup{y 153 RQO qpx~ ~usuyu{y} q|utrp~y} quty~ 9000 y|~ sp~yxpyz. Pyryu } yxxp p}pyrpu}u 3,5 stp q|p y{|u~p yx uup |y t~p p}us|yu}p sp~yxpy qpx~ yy~u rtp |u~r yx uu prp, .u. ~p uup|p urp uqrp~y} ~p|yy 25 ~uspty{y sp~yxpyz.
<a href=https://spb.nppne.ru/oczenka-ekonomii.html>}uyy {~}yy ~usur ~p utyyy</a>
<a href=https://spb.nppne.ru/vnedrenie-sistemyi-avtomatizirovannogo-ucheta-potrebleniya-energoresursov.html>p~ry p{</a>
https://spb.nppne.ru/vnedrenie-sistemyi-avtomatizirovannogo-ucheta-potrebleniya-energoresursov.html - yu}p {}}uu{s up |u{~usyy p{

B y{r~z }}u~ q|y~r utyyz QU ~u y|x ~} (p{y{p) ~usuq|u~y, r ux|pu us:Pxr|yu|~ rytp, {|{ y{ usypyy RQO yu| ~p 2011 st: q| xpusyyrp~ 78 sp~yxpyz. K 2013 st quu }up RQO pry| 153. ^ tr|~ uru~~p {|yur, qtu pr|, { y}u, p}us|yrp~yu} r q|py y~p~rs ptyp: p} rus t{p 10 RQO. Otp xr|yu|~ tu|p }p| px}up ~{p ~usptyp y }ppq~y tu|p~~z pq.Osp~yxpyy, ur|yu }uyy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S 100@[Ǘ]
CGI-design